1993-1996 Mitsubishi Mirage Rack and Pinion $119.95

1993-1996 Mitsubishi Mirage Rack and Pinion  $119.95

All Models with Power steering.

  • FREE SHIPPING
  • LIFETIME WARRANTY

1997-2002 Mitsubishi Mirage Rack and Pinion $129.95

1997-2002 Mitsubishi Mirage Rack and Pinion  $129.95

Unit fits all 1997-2002 Mitsubishi Mirage POWER STEERING rack and pinion