2000 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $139.95

2000 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $139.95

2000 Kia Spectra power steering Rack and Pinion

2001-2003 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $139.95

2001-2003 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $139.95

2001-2003 Kia Spectra power with 2 strap mount mounting

 • FREE SHIPPING
 • LIFETIME WARRANTY

2001-2003 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $159.95

2001-2003 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $159.95

2001-2003 Kia Spectra power with 1 strap and 2 grommet mounting

2004 Kia Spectra 1.8L power steering Rack and Pinion $139.95

2004 Kia Spectra 1.8L power steering Rack and Pinion $139.95

2004 Kia Spectra 1.8L engine with 2 strap mount mounting

 • FREE SHIPPING
 • LIFETIME WARRANTY

2004 Kia Spectra power 1.8L steering Rack and Pinion $139.95

2004 Kia Spectra power 1.8L steering Rack and Pinion $139.95

2004 Kia Spectra 1.8L engine with 1 strap and 2 grommet mounting

 • FREE SHIPPING
 • LIFETIME WARRANTY

2004 Kia Spectra power 2.0 steering Rack and Pinion $139.95

2004 Kia Spectra power 2.0 steering Rack and Pinion $139.95

2004 Kia Spectra 2.0L engine Rack and Pinion

 • FREE SHIPPING
 • LIFETIME WARRANTY

2005-2009 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $139.95

2005-2009 Kia Spectra power steering Rack and Pinion $139.95

2005-2009 Kia Spectra Rack and Pinion

 • FREE SHIPPING
 • LIFETIME WARRANTY